ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจ้างเหมา 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

1.จ้างเหมาพนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล
2.จ้างเหมาพนักงานบัญทึกข้อมูล
3.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผสมเทียม
4.จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
5.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
6.จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
7.จ้างเหมาพนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอ