S 46170124

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว คณะเจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มฝ่ายฯสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

176966

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจติดตามการก่อสร้างโรงงานแปรรูปเป็ดเนื้อ ของบริษัทบางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)​ ในพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

6612

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมประกอบพิธีสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย เป็นเกษตรกรจากอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ ประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

42099

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์สระแก้ว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรเพื่อคัดเลือกฟาร์มโคนมดีเด่น ปี ๒๕๖๓ ณ ในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

timeline 20191029 165509

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระะแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ออกตรวจรับรองมาตรฐานหน่วยผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตรวจแก้ไขครั้งที่ ๑ รวม ๔ หน่วย อำเภอวังสมบูรณ์ หน่วยผสมเทียมวังสมบูรณ์(โคเนื้อ) ,อำเภอวังน้ำเย็น หน่วยผสมเทียมคลองหวาย(โคนม) ,หน่วยผสมเทียมไทรทอง(โคนม)

 

เนื้อหาอื่นๆ...