24988

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เกษตรกรจำนวน ๘๐ ราย ประกอบด้วย ๓ หลักสูตร ๑.หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๒.หลักสูตรการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer ๓.หลักสูตรการพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 

24316 

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๙๙ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๖ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

357445

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ จำนวน ๑๐ ราย ณ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

112525

วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ หลักสูตรยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน ๑๐ ราย ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

3347

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาพระยา จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ จำนวน ๑๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...