Image 32cc6f2

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรอง ฆจส.๒ และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว รวมจำนวน ๒๐ สถานประกอบการ โรงฆ่า ๑๒ แห่ง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ๖ แห่ง

 

S 8009666379864

วันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดย น.สพ.ไทยวิวัฒน์ วรรณสุข หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมอภิปรายเรื่อง สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และแนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด และน.สพ.จิรภัทร ศักดิ์เสรีชัยกุลพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๙ อำเภอร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนชายแดนไทย-กัมพูชา(สระแก้ว–บันเตียเมียนเจย–พระตะบอง)เพื่อเตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาด : โรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

S 7994377037698

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรอง ฆจส.๒ และตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ รวมจำนวน ๒๕ สถานประกอบการโรงฆ่า ๑๘ แห่ง สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ๗ แห่ง

 

S 8004518535787

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน ๖๕ ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒๕๗ ตัว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว

 

S 7971953773137

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...