163313

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุัสตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด แปลงใหญ่โคเนื้อกลุ่มสามัคคีโคบาล บ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

 

 

272787

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกและการทำวัคซีนสัตว์ปีก พร้อมมอบไก่ไข่ จำนวน ๕๐ ตัว และอาหารไก่ จำนวน ๑๐ กระสอบ เกษตรกรจำนวน ๑๐ ราย ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านสระหลวง หมู่ ๒๘ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 

14605

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง นายสัตวแพทย์จากอำเภอวังน้ำเย็นและวังสมบูรณ์ และนายสัตวแพทย์จากหน่วย HHU จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของวัดและชุมชน ณ วัดหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวทั้งสิ้น จำนวน ๕๓ ตัว

 

35098

วันที่ ๒๔ มิถุุนายน ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตรวจติดตามงานกลุ่มผู้เลี้ยงโค(ธกค.) ของ หมู่ ๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ และมอบมอบรางวัลรองชนะเลิศ(อันดับหนึ่ง) เวชภัณฑ์(แร่ธาตุ ,วิตามิน และยาถ่ายพยาธิมอบให้กับกลุ่มฯ(ธคก.) พร้อมให้คำแนะนำกลุ่มฯ(ธกค.) ในพื้นที่ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 

106512

วันที่่ ๒๒ มิถุยายน ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอตาพระยา และสาธารณสุขจังหวัด ร่วมลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านใหม่ไทยถาวร  ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

 

เนื้อหาอื่นๆ...