สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน

132467

 

132454

 

 

 วันที่ 8 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร       อำเภออรัญประเทศและอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมเยี่ยมเยียนเกษตรกรและมอบเวชภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคและกระบือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงทั้งหมด 250 ลิตร ยาปฏิชีวนะทั้งหมด 440 ขวด และยาลดไข้ลดอักเสบทั้งหมด 445 ขวด

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเกษตรแปลงใหญ่ 

 

S 5210192

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วบกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ออกติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่ ในอำเภอวัฒนานคร จำนวน 1 แปลง และอำเภอโคกสูง จำนวน 2 แปลง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐบาล ตาม พรก. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19

 

 

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

 

 

S 5177374

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะกรรมการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว  ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน การจัดสรรวัคซีนลัมปี สกิน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จากการยื่นความแสดงจำนงเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว (ระยะขยายผล) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

 

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รับมอบรางวัลจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2

 

S 5210185

 

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและรางวัลแก่เครือข่ายและอาสาปศุสัตว์ต่างๆ ดังนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่นด้าน ธคก. สำนักงานปศุสัตว์ดีเด่นด้านเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีระดับเขตเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีระดับประเทศ อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต และ ธคก. ดีเด่นระดับเขต

 

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วรับมอบเวชภัณฑ์สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในกรณีระบาดของโรคลัมปี-สกิน

 

S 5095486

 

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์  ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอรับมอบ เวชภัณฑ์จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ (เพ็นไดสเตร็ป แอลเอ) ยาลดอักเสบ (ฟลูนิการ์ด) และยากำจัดแมลง (ไซเปอร์เมทริน) โดยนางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อสนับสนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง 9 อำเภอ ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคลัมปี-สกิน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...