S 8421307206554

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๐ ตัว พร้อมทำหมันแมว เพศเมีย จำนวน ๒ ตัว ณ พื้นที่ในอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

S 8405954074792

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

S 8386142647730

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกลุ่มสินค้าพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสระแก้ว โดย นายรวม รัตนารักษ์ ได้สุ่มตรวจวิเคราะห์สารเร่งเนื้อเเดงในปัสสาวะสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสระแก้ว (test kit) จำนวนสุกรทั้งหมด ๑๐๕ ตัว ดำเนินการสุ่มตรวจจำนวน ๑๐ ตัว มีผลเป็น ลบ ทั้งหมด

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

S 8390994886724

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ๓ เรื่อง ๑) การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เพื่อชีวิตพอเพียง ๒) การทดสอบสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร ๓)การผสมเทียมโค

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

S 8389170696738

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ จัดอบรมการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรค PRRS ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จำนวน ๑๐ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ ตำบลวัลสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

เนื้อหาอื่นๆ...