S 7498750173186

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานOn e Health Rabies Free Zone เขตสุขภาพที่๖ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

S 7483963931386

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มโคนมให้แก่สมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จำนวน ๒๑๕ ราย เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 

S 7461894880229


กลุ่มส่งเสริมฯร่วมกับปศุสัตว์อำเภอตาพระยา ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านสองพี่น้อง หมู่ ๕ ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐ ราย

 

S 7477750981210

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันการทำหญ้าหมัก และการแข่งขันการวากภาพ หัวหข้อ “โคบาลบูรพาในฝัน” งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อุทยานพุธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ผลการแข่งขันการทำหญ้าหมัก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสามัคคีโคบาล ต.โคสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมวัฒนานคร ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมนางฟ้า ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว การประกวดการวาดภาพ หัวข้อ “โคบาลบูรพาในฝัน” (ประถมศึกษา ป.๑-ป.๖) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กชกร กลิ่นแก้ว จาก ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ. วริศรา ศรีลาศักดิ์ จาก ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ธนาภรณ์ ถมปัด ร.ร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา การประกวดการวาดภาพ หัวข้อ “โคบาลบูรพาในฝัน (นักเรียน/นักศึกษา ม.๑-ม.๖, ปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพล รัตนพลแสน จาก ร.ร.บ้านแก้งวิทยา รางวัลชนะเลิศ ๑ ได้แก่ นายอนิรุจ ปิดทอง

 

 

 

S 7435064541355

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลับลักษณ์อัครราชกุมารี เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๓๖ คน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว