สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)

 

 

S 5177374

 

 

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับคณะกรรมการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว  ประชุมคณะกรรมการโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ได้แจ้งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีสัตว์ตายด้วยโรคลัมปี สกิน การจัดสรรวัคซีนลัมปี สกิน พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ และขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมอนุมัติรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จากการยื่นความแสดงจำนงเข้าร่วมโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว (ระยะขยายผล) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว