สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต2 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

190013

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร,สำนักปศุสัตว์อำเภออรัญประเทศ,สหกรณ์จังหวัดสระแก้วและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการโคบาลบูรพาจังหวัดสระแก้วและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลอรัญประเทศ จำกัด