20180131 100551

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ทำบุญสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สำนักงาน และบุคคลากรในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว