S 7435064541355

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลับลักษณ์อัครราชกุมารี เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๓๖ คน เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว