S 7425069100360

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาฉกรรจ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรกรจำนวน 10 ราย เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บ้านท่าเต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว