S 8004518535787

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน ๖๕ ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒๕๗ ตัว ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว