สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประกาศกำหนดเขตสงสัยว่าโรคระบาด โรคปากและเท้าเปื่อย ในบ้านทากู่ หมู่ 1, 2, 10, 13 และ 15 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.56 ถึงวันที่ 18 ธ.ค.56