สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ บ้านห้วย,บ้านมอญ,บ้านศรีอุดมพัฒนา,บ้านหนองเขียน