ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 

ที่อยู่หน่วยงาน......166..หมู่ 11...ถนนสระแก้ว-น้ำซับ ..ตำบลสระขวัญ.....อำเภอเมืองสระแก้ว.....จังหวัดสระแก้ว..........

โทรศัพท์ .....037-258-039..........โทรสาร.........037-258-040....