แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที 2/2560

เอกสารประกอบค่าระดับคะแนนที่ ๑
เอกสารประกอบค่าระดับคะแนนที่ ๒
เอกสารประกอบค่าระดับคะแนนที่ ๓
เอกสารประกอบค่าระดับคะแนนที่ ๔
เอกสารประกอบค่าระดับคะแนนที่ ๕