1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรรายย่อยตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ปี 2556
2.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานครที่มีผลการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรรายย่อยตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับประเภท 2 (ขนาดเล็ก) ปี 2556
3.กลุ่มธนาคารโคกระบือบ้านเนินตะแบก หมู่ 6 ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับสำนักงานเขต 2 ปี 2556
4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (บริการต่ออายุและส่งมอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  ณ สถานประกอบการ) DLD Quality  Awards 2014
5.รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายไทยวิวัฒน์  วรรณสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
6.รางวัลหน่อยผสมเทียมดีเด่น ปี 2556 ระดับเขต 2 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น
7.อาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2 นายทองพูล  สุริยาการณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ  ในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 72 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดประทุมธานี

รางวัลที่ได้รับ

1.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรรายย่อยตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ปี 2556

2.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานครที่มีผลการปฏิบัติงาน โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรรายย่อยตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับประเภท 2 (ขนาดเล็ก) ปี 2556

3.กลุ่มธนาคารโคกระบือบ้านเนินตะแบก หมู่ 6 ต.เขาสามสิบ  อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับสำนักงานเขต 2 ปี 2556

4.รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (บริการต่ออายุและส่งมอบใบอนุญาตขายอาหารสัตว์  ณ สถานประกอบการ) DLD Quality  Awards 2014

5.รางวัลยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นายไทยวิวัฒน์  วรรณสุข นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

6.รางวัลหน่อยผสมเทียมดีเด่น ปี 2556 ระดับเขต 2 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น

7.รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 2 นายทองพูล  สุริยาการณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

IMG_4163IMG_4167IMG_4173IMG_4175IMG_4182IMG_4178IMG_4185IMG_4187


@05/05/2557