02

01

การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์ตำบล ปีงบประมาณ 2557 - 2558 

เรียน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ทุกจังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพิเศษ สคบ. ได้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์ตำบล และพนักงานจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอ พบว่า ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ไม่มีความต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ทำให้ระบบการสำรองข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม นำเสนอผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

1. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์ตำบล ในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินพนักงานราชการโดยอนุโลม เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าจะจ้างต่อหรือเปลี่ยนคนใหม่ เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2558 

2. บูรณาการกับปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการ 

2.1. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์ตำบล ตามข้อ 1 สรุปลงในแบบรายงาน ปศต.3 เป็นภาพรวมของอำเภอ พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ 

2.2. คัดเลือกภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นผลงานของ ปศต. คัดเลือกภาพเด่นๆ ชัดๆ ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่ออำเภอ (ที่อำเภอต้องการนำเสนอผลงานเด่นๆ) 

2.3. จัดทำทำเนียบ ปศต. ให้เป็นปัจจุบันตามข้อ 1 รายละเอียดตามตารางที่เคยดำเนินการ 

3. จังหวัดรวบรวมสรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละอำเภอตามข้อ 2.1 สรุปใส่แบบ ปศต.3 เป็นภาพรวมของจังหวัด พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ และภาพถ่ายของแต่ละอำเภอตามข้อ 2.2 

4. จังหวัดรวบรวมจัดทำทำเนียบ ปศต.ทั้งจังหวัดในรอบปีงบประมาณ 2557 ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ตามข้อ 2.3 

5. รวบรวมสำเนาสัญญาจ้าง โดยเรียงลำดับให้ถูกต้องและตรงกับทำเนียบ ปศต.ตามข้อ 4 

6. จังหวัดที่มีการจ้างเหมาในอัตราตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอำเภอ ให้ดำเนินการเช่นกัน แต่ให้ใช้แบบรายงาน ตรอ. ในการรวบรวมผลการปฏิบัติงานทั้งปี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2557 ทำเนียบให้ปรับใช้ตามแบบของ ปศต. แยกข้อมูลใส่ในแผ่น DVD 

7. ผลการดำเนินการในข้อ 2,3,4,5 ลละ 6 ให้รวบรวมใส่แผ่น DVD ส่งให้ถึง สคบ. ภายในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 16.30 น. เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ในปีงบประมาณ 2558 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการพิเศษ สคบ. โทร. 02-653-4444 ต่อ 4114 นายสุริยัติ ครไชยศรี โทร.089-944-6179 

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการพิเศษ สคบ. 
8 กันยายน 2557