สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำ
คณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
เสด็จฯเยี่ยมโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ และทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระแก้ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
1413276014783