ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

94805

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโคกสูง ได้แก่ ตำบลโนนหมากมุ่น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่4 ตำบลหนองม่วง   หมู่ที่ 2,3,6,10,13 และหมู่ที่ 14 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 139 ราย  โค-กระบือ จำนวน 1,587 ตัว โดยมอบพืชอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 500 ฟ่อน อาหาร TMR  จำนวน 10 ตัน