สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

 

130494

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสระแก้ว ประชุมพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานฯได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ทางโรงฆ่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันเวลา 13.30 น.นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ บริษัท ศรีสุวรรณโภคภัณฑ์ จำกัด (โรงเชือดสัตว์ปีก) ซึ่งผ่านความเห็นชอบแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จากขณะกรรมการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาแผนงานฯได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ทางโรงฆ่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น