ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว(ปากและเท้าเปื่อย) จ.เชียงใหม่