ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (ปากและเท้าเปื่อย) จ.ราชบุรี