ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๒/๒๕๖๔

    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผลHRD(ไฟล์ excel)

       1.หลักฐานการวางแผน

       2. หลักฐานการดำเนินการ

       3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

       4.หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์