ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๑/๒๕๖๕

    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผลHRD(ไฟล์ excel)

       1.หลักฐานการวางแผน

       2. หลักฐานการดำเนินการ

               2.1 คู่มือขั้นตอนการเรียน

       3.หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

       4.หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์

                 4.1 แบบติดตามและความพึงพอใจ

                 4.2 แบบประเมินติดตามผลการนำเสนอไปใช้ประโยชน์