โครงสร้างหน่วยงาน

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
     1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
     1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และสถิติข้อมูล
     1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัด

กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2 ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสนับสนุน ทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และยาสัตว์และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่ปศุสัตว์อำเภอ
3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

1 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
2 วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
3 กำหนดกลยุกต์ มาตรการ แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ งานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
4 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปศุสัตว์อำเภอ

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม การปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำ มาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย


 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 13/01/2557