การรับรองฟาร์ม GFM

103

 

ข้อมูล กลุ่มพัฒนาสุขาภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว