สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 

 

130494

 

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสระแก้ว ประชุมพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานฯได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ทางโรงฆ่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันเวลา 13.30 น.นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ บริษัท ศรีสุวรรณโภคภัณฑ์ จำกัด (โรงเชือดสัตว์ปีก) ซึ่งผ่านความเห็นชอบแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์จากขณะกรรมการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการพิจารณาแผนงานฯได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ทางโรงฆ่าฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

 ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

156307

 

 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง และสำนักงานอำเภอตาพระยา ออกพื้นที่ดำเนินการโครงการโคบาลบูรพา จังหวะสระแก้ว ในตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา.

      ในพื้นที่ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มีสำรวจจำนวนโคเนื้อในโครงการพร้อมทั้งให้เกษตรกรเซ็นสัญญาฉบับแก้ไข(2564)  และทั้งนี้ยังลงพื้นที่ อำเภอตาพระยา เพื่อติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายหลังการส่งมอบลูกโคเพศเมีย ในโครงการฯ เกษตรกรจำนวนทั้งหมด 12 ราย ทั้งนี้ ยังแนะนำวิธีการป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป

 

 

ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่

 

 

 

 

2145

 

 

 

 

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาพระยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานปกคลองส่วนท้องถิ่นอำเภอตาพระยา ดำเนินงานมอบปัจจัยการผลิต โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ พันธุ์ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ พร้อมอาหาร ให้แก่เกษตรกรภายในพื้นที่อำเภอตาพระยา เกษตรกรจำนวน 31 ราย ณ ด่านกักกันสัตว์อำเภอตาพระยา

 

 

 ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

 

94805

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูงร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอโคกสูง ได้แก่ ตำบลโนนหมากมุ่น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่4 ตำบลหนองม่วง   หมู่ที่ 2,3,6,10,13 และหมู่ที่ 14 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 139 ราย  โค-กระบือ จำนวน 1,587 ตัว โดยมอบพืชอาหารสัตว์(หญ้าแห้ง) จำนวน 500 ฟ่อน อาหาร TMR  จำนวน 10 ตัน

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

101007

 

 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัฒนานคร ออกสำรวจจำนวนโคเนื้อในโครงการโคบาลบูรพาในเขตอำเภอวัฒนานคร ตำบลผักขะ และตำบลท่าเกวียนพร้อมทั้งให้เกษตรกรเซ็นสัญญาฉบับแก้ไข(2564) ทั้งนี้ ยังแนะนำวิธีการเลี้ยงโคเนื้อและการป้องกัน โรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป