ประกาศจัดซื้อวัสดุการเกษตร และวัสดุเวชภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
CCI25062558 CCI25062558_0001CCI25062558_0002CCI25062558_0003CCI25062558_0004CCI25062558_0005CCI25062558_0006CCI25062558_0007CCI25062558_0008CCI25062558_0009CCI25062558_0010CCI25062558_0011CCI25062558_0012CCI25062558_0013CCI25062558_0014CCI25062558_0015CCI25062558_0016CCI25062558_0017CCI25062558_0018CCI25062558_0019CCI25062558_0020CCI25062558_0021CCI25062558_0022CCI25062558_0023CCI25062558_0024CCI25062558_0025CCI25062558_0026CCI25062558_0027