กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว จ.เพชรบุรี  ปรากฏว่าในท้องที่บ้านไร่ดง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีได้พบโรคป่ากและเท้าเปื่อยในโคนม จึงประกาศว่าท้องที่ภายในบริเวณดังต่อไปนี้

-ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชบุรี
- ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 5 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 -ไปทางทิศตะวันออก จดหมู่ที่ 12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ไปทางทิศตะวันตก จดหมู่ที่ 7  ตำบลไร่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชบุรี

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ประศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556