ประกาศกำหนดเขตโรครบาดชั่วคราว(พิษสุนัขบ้า) จ.สุราษฎร์ธานี