ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคพิษสุนัขบ้า) จ.ร้อยเอ็ด