ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (พิษสุนัขบ้า) จ.กาฬสินธุ์