ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า จ.กาฬสินธุ์