ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า จ.อำนาจเจริญ