ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคแท้งติดต่อในโคเนื้อ จ.ชัยภูมิ