ประการกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า จ.นครราชสีมา