ประกาศกำหนดโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า จ.ร้อยเอ็ด