กำหนดเขตสงสัยว่ามีโรคระบาด ชนิดโรคปากเท้าเปื่อย ซีไรไทป์เอ ในโคนม ที่บ้านหลุก หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน 7 ต.ค. 56 และในโคเนื้อที่บ้าน สารภีชัย หมู่ที่12 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน 6 พ.ย. 56