แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๒/๒๕๖๒

1.หลักฐานขั้นตอนการวางแผน

2.หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3.หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4.หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน