ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๑/๒๕๖๓

 

๑.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

          - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผลHRD (ไฟล์ excel)

 

๒.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

         - หลักฐานการวางแผน

         - หลักฐานการดำเนินการ

         - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

         - หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์