ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

    - แบบฟอร์มเก็บข้อมูลHRD + แบบฟอร์มสรุปผลHRD(ไฟล์ excel)

๒.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

         - หลักฐานการวางแผน

         - หลักฐานการดำเนินการ

         - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

         - หลักฐานการติดตามนำไปใช้ประโยชน์