งบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียอดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง