สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Workplace) และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
28copy

01 02 03
04 05 06