ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบโล่รางวัลพร้อมเช็คเงินสดแก่เกษตรกรเครือข่ายและอาสาปศุสัตว์ต่างๆประจำปีงบประมาณ 2564        

 

S 18866186

 

 

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาพระยา ลงพื้นเพื่อมอบโล่รางวัลแก่เครือข่ายและอาสาปศุสัตว์ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้ รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ดีเด่นระดับประเทศ ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ชนิดสัตว์ โคนม พร้อมเช็คเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  ให้แก่ นางจอน  ทาบคำ เกษตรกรพื้นที่ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์,รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นลำดับที่ ๑ ระดับสำนักงานปศุสัตว์ พร้อมเช็คเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ นายสง่า  คำสมัย เกษตรกรพื้นที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น และรางวัลธนาคารโค–กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นลำดับที่ ๑ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านสองพี่น้องร่วมใจ พื้นที่ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว