ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ดำเนินโครงการโคบาลบูรพา

 

156307

 

 

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสูง และสำนักงานอำเภอตาพระยา ออกพื้นที่ดำเนินการโครงการโคบาลบูรพา จังหวะสระแก้ว ในตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง และอำเภอตาพระยา.

      ในพื้นที่ ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง มีสำรวจจำนวนโคเนื้อในโครงการพร้อมทั้งให้เกษตรกรเซ็นสัญญาฉบับแก้ไข(2564)  และทั้งนี้ยังลงพื้นที่ อำเภอตาพระยา เพื่อติดตามให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ภายหลังการส่งมอบลูกโคเพศเมีย ในโครงการฯ เกษตรกรจำนวนทั้งหมด 12 ราย ทั้งนี้ ยังแนะนำวิธีการป้องกันโรคระบาดลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรนำปรับใช้ในการเลี้ยงโคเนื้อต่อไป