สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า       

                                                231012                 

 

             

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเย็น สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังสมบูรณ์ และหน่วย HHU สระแก้ว เข้าร่วมผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขด้อยโอกาสตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ นางสาวพิมพ์นิภา แสนคำ เลขที่ 77 หมู่ 8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น   จังหวัดสระแก้ว จำนวน 24 ตัว สุนัขเพศเมีย 15 ตัว สุนัขเพศผู้ 9 ตัว พร้อมกับมอบ วัสดุเวชภัณฑ์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์สัตว์