กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว จ.ลำปาง ในท้องที่บ้านแม่กึ๊ด หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ชนิด โคเนื้อ เกิดโรคระบาดชนิดปากเท้าเปื่อย

-หมู่ที่ 10 บ้านแม่ต๋ำใต้ ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม
-เขตป่าหมู่ที่ 4 ต.นาแก้ว อ.เกาะคา
-เขตป่าหมู่ที่ 2  ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม
-หมู่ที่ 2 บ้านนาบอล ต.ทุ้งงาม อ.เสริมงาม

ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. 56 ถึงวันที่ 4 ธ.ค. 56  ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 56