กำหนดเขตโรคระบาดชนิดปากเท้าเปื่อย ที่ ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอาจระบาดติดต่อไปยัง โค กระบือ แพะ แกะ และสุกรได้ ตามพื้นที่บริเวณดังนี้

-จดบ้านควนแสง หมู่ที่ 7 ต. โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
-จดบ้านพรุพ้อ หมู่ที่ 8 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
-จดบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 10 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
-จดบ้านชายหาร หมู่ที่ 13 ต.โคกทราย อ.ป่าบอล จ.พัทลุง

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556