ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคไข้หูดับ) จ.ชัยภูมิ