ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว (โรคปากและเท้าเปื่อย) จ.เชียงใหม่