ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวพิษสุนัขบ้า จ.สุรินทร์