ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวพิษสุนัขบ้า จ.อุดรธานี