ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดปากและเท้าเปื่อย จ.เชียงใหม่